Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Munkaközösségeink

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG
"Az Egészséges Mosolyért"

Munkánk elméleti és gyakorlati alapja az egészségnevelõ pedagógiai programunk, az óvodai Munkaterv, mely az óvodai Egészségnevelõ Munkaközösség által megtervezett, évrõl évre megújuló programokat, hospitálási lehetõségeket is tartalmazza.

Szakmai együttmûködésünk lehetõvé teszi a vezetõi ellenõrzés és a szakmai hospitálás összehangolását, mellyel nemcsak egymás munkájának - módszereinek megismerése, hanem a szakmai tapasztalatok átadása, egy valódi "ötletbörze" is megvalósul.

Munkaközösségünk eredményei:

 • egészségügyi szokások megszilárdítása,
 • a testi nevelés egységes tervezése és gyakorlati megvalósítása,
 • javasolt foglalkozási felépítési formákról és a káros mozgásanyagról segédanyag készítése,
 • tartásjavító tornáról szakirodalom beszerzése minden csoportnak - folyamatosan,
 • eszközkészlet folyamatos fejlesztése,
 • ötlettár készítése - játék gyűjtemény,
 • >folyamatos team - munka, a testnevelés mozgásanyagának korszerűsítése,
 • tartásjavító prevenció elméleti és gyakorlati egységének megalapozása,
 • aktív közreműködés a pedagógiai programunk ismételt átdolgozásában 
 • munkanapló az események folyamatos rögzítéséért,
 • pihenés feltételeinek biztosítása,
 • >hospitálások rendszeressége,
 • mentori feladatok intézményi szintű kialakítása, bevezetése,
 • az egészségnevelés folyamatos szinten tartása, értekezletek, szakmai fórumok keretében

Mivel az egészségnevelés magában foglalja a mozgást, a táplálkozást, a környezet megismerését és védelmét, bõven akad témakör. Kezdtük a mozgással, mint a legfontosabb "egészség-elemmel", így az alapoknál próbáltunk egységes elveket és gyakorlati anyagokat összeállítani úgy, hogy azok mindenki számára, így a gyermekek és a szülõk számára is könnyen érthetõ legyen. Ma már elmondhatjuk, hogy mindannyian egyszerûen alkalmazható szakanyagot használunk.

Munkánkhoz komoly segítséget jelentett Pappné Gazdag Zsuzsa gyógytestnevelõ szakmai munkája, aki a PEPI által szervezett "Mozdulj, ügyesedj!" tanfolyamával kerületi és óvodai szinten is jelentõs fejlõdést indított el új szemléletû prevenciós, tartásjavító elemekre épülõ mozgásfejlesztés tanításával. Meghívásunkra több alkalommal is eljött óvodánkba, hogy az elméleten túl, a gyakorlatban is szakszerûen felkészítsen minket, így már elmondhatjuk magunkról, hogy a gyermekek mozgásfejlesztését hozzáértéssel, megfelelõ szakirodalmi segédanyagokkal és gyakorlati felkészüléssel, folyamatos szinten tartással végezzük.

Ennek eredményeképpen:

 • kerületi bemutatót tartottunk a "Prevenciós gyakorlatok beépítése a vegyes csoport udvari testnevelés foglalkozásába" témában
 • a nevelõi értekezletünkön Pappné Gazdag Zsuzsa elméleti és gyakorlati tapasztalataiból tartott elõadást mellyel segítséget kaptunk az éves Fejlesztési Ütemterv összeállításához,
 • bevezetésre került óvodánkban a preventív tartásjavítón torna (2005.),
 • egy tervezõ team munkája során elkészült egy írásbeli szempontsor a testnevelés tervezésének megkönnyítésére (2006 -2007.),
 • kerületi szintû bemutató megtartására került sor, ahol az eddigi tapasztalatainkat adtuk át a mindennapi testnevelés foglalkozásról, ill. a tartásjavító torna gyakorlatáról,(2009.)
 • a Szülõk Fórumán találkozót szerveztünk a szakértõ és a szülõk között a naprakész információk átadása érdekében,

Közkinccsé tehetjük értékeinket, szakmai tudásunkat - tapasztalatunkat, eredményesen javíthatjuk módszertani kultúránk színvonalát, szem elõtt tartva a programunkban elõírt játékban integrált tanulás elvét.
Az eredményeink, a jelenünk meghatározzák számunkra a jövõt, amelyben az új törvényi szabályzó újabb kihívásokat ad számunkra, és számomra.
Ez lesz a jövõ feladata, amelyben ismét újra gondoljuk a múltunkat, változunk és fejlõdünk folyamatosan, s majd ezen idõ ismételten magában hordozza a belsõ szakmai struktúránk feladatinak átalakulását, a jövõ mentoraink szerepét, a munkacsoportjaink, munkaközösségünk újjászervezését.

 

"Minden hitünket életünk egyetlen területére összpontosítsuk.
Adjuk bele a szívünket a munkába, és mindenki mástól kérjük ugyanezt:
a legtöbbet és a legjobbat." Pam Brown

 

Egyéni bánásmód munkaközösség munkaterv

Munkaközösség célja:

 • Az átlagtól eltérő gyermekekkel családokkal való foglalkozás
 • Nevelési módszerek keresése, kidolgozása.
 • Ezek a gyerekek megkülönböztetés nélkül kapják meg mindazt, ami szükséges képességeik maximális kibontakozásához
 • A tehetséges gyermekek felkarolása
 • 3 H gyerekek integrált nevelésének irányítása.

Munkaközösség feladata:

 1. Személyes kapcsolat kialakítása gyermekekkel, szülőkkel családlátogatások alkalmával. Rendszeres kapcsolattartás fogadóóra kereteiben az óvodán belül.
 2. 3 H gyerekek óvodai beíratása, rendszeres óvodába járását 3 éves kortól segítjük.
 3. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kiemelt foglalkozását. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekéven változatos nevelési módszereket, eszközöket alkalmazunk, a hiányok kompenzálására. Támogatjuk a nevelési problémákkal küzdő családok beilleszkedését közösségbe.
 4. Rendszeresen feljegyzést készítünk a gyerekek személyi anyagában a szülőkkel való kapcsolattartásról, annak eredményeiről, a gyermekek fejlődéséről, és a mérési eredményeket figyelemmel kísérjük /Difer/.
 5. Bekapcsolódunk az óvodai rendezvények lebonyolításába (szülői értekezlet, Szülök Fóruma, játszóházak, társadalmi munka, kirándulás, ünnepek…), ösztönözzünk a szülőket a rendszeres és aktív részvételre.
 6. Együttműködünk az óvodán kívüli szervezetekkel:

- gyermekjóléti, családsegítő szolgálat

- óvoda orvosával, védőnőjével

- Pedagógiai Szakszolgálattal

- ROMA kisebbségi önkormányzattal és civil szervezettel, MOE.

 1. Az óvodai gyermekvédelmi felelőssel folyamatosan együttműködünk.
 2. Tehetséggondozás: Segítjük tehetségük kibontakozásában a kimagasló képességekkel rendelkező gyermekeket. (Rajz pályázat, tornaverseny, tánc, egyéni szereplések a Mákvirág napon.)
 3. A társadalmi érzékenység tudatok fejlesztése

Munkaközösség tagjai: Minden óvodapedagógus, Vezető óvónő