Méhecske csoport

A mi csoportunk vegyes összetételű, ide a gyermekek három éves koruktól, iskolába lépésig járnak. A különböző életkor megjelenése elősegíti, hogy az iskolába kerülő gyermekek helyére érkező gyermekek – életkortól függetlenül – könnyebben illeszkednek be csoportunkba. Ennek az a magyarázata, hogy a vegyes összetételű csoportokban, természetes módon jelenik meg a családias mintára nagyban hasonlító összetétel. Kevesebb újonnan érkezett gyermeknél könnyebben megoldható az anyukás beszoktatási mód, így fokozatosan válhatnak le egymásról, anya és gyermeke. Csoportunkban többféle lehetőséget is kínálunk a szülőknek, melyik beszoktatási lehetőséget veszik igénybe a minél zökkenő mentesebb beszoktatás érdekében. Fontos, hogy a szülő bizalommal forduljon az óvónőhöz, dajkához, türelemmel, érdeklődve kövesse gyermeke tevékenységét az óvodában, és ami a legfontosabb és legnehezebb lépés, hogy legyen képes elengedni a gyermekét. Ha ezek a feltételek megvalósultak, a gyermek óvodába való beilleszkedése zökkenőmentesen vidáman zajlik.

Fontosnak tartjuk az elfogadó érzelmi biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes csoportélet kialakítását, a másság elfogadását. Mindig szem előtt tartjuk, hogy: – Mintaként szolgálunk az általunk nevelt gyermekeknek. – Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermekek között nem csak „jelen kell lennünk”, hanem beszélgetésekkel, „oda kucorodásokkal”, meghittséggel, vagy akár „csak” metakommunikációs jelzésekkel (elismerő tekintet, mosoly, kacsintás stb.…), érzelmi biztonságot nyújtunk, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érezzék, tudják, figyelünk rájuk, észre vesszük milyen ügyesek, kedvesek.

Vegyes életkorú csoportban több illetve hosszabb időt szánunk a szokásrend teljes elsajátítására. A későbbiekben erre építjük ugyan is a napi tevékenységek zökkenő mentes megvalósulását, ami elengedhetetlen a csoport megfelelő életének kialakításában. Az egyéni fejlődésbeli különbségek a vegyes csoportban természetes módon vannak jelen. Szinte csak mi óvónők észleljük őket és ehhez igazítjuk fejlesztési lehetőségeinket. A kicsiknek szükségük van néha az elkülönülésre, elbújásra, ugyanakkor szívesen figyelik a nagyobbak játékát, mellettük játszanak, vagy éppen bekapcsolódnak azok játékába. .

Ha egy családból több különböző életkorú testvér érkezik, nem választjuk szét őket. A testvérpárok beszoktatására különös gondot fordítunk: Először: erősítjük a kötődésüket, hogy nagyobb legyen a családból kilépő testvérek biztonság érzete. Második fázisban pedig, oldjuk a testvérek zártabb világát, ezzel erősítve, hogy nyissanak társaik felé, így erősítve a társak felé fordulás vágyát.

Amelyik gyereknek nincs otthon testvére, annak sokféle élményt nyújt a vegyes csoport, átélheti a testvér kapcsolatok megfigyelését, „minta adónak tekintve testvért választhat magának”, vagy egy kisebb pajtást, vagy egy számára mintaadó nagyobb gyermeket.

Év elején megszokott, hogy a kisebbeket „pátyolgatják”, dajkálják, ringatókat, mondókákat mondogatnak a nagyobbak is. Hiszen ezt látták az óvó nénitől, amikor ők kerültek a csoportunkba. Szeretnek gondoskodni a kicsikről, sokszor kérni kell őket, hogy ne tegyék meg a kicsik helyett, amire az már képes.

A testi, szellemi egészség egységének fejlesztése, megőrzése, a gyermek kognitív képességeinek fejlesztése (megfigyelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás), a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosításával valósul meg. Ennek elérése az érzelem indította játékos, mozgásos tevékenységeken keresztül a sokoldalú érzékszervi megtapasztalással történik, az iskolai beilleszkedés közvetett segítése érdekében.

A tevékenységekben, együttműködésben a feladatoknál, az önkéntesség: a játékos foglalkozásba való bekapcsolódásban nyilvánul meg. Azonban megtanulják, hogy mindennek vannak szabályai a lehetőségekkel együtt. Az önkéntesség nem jelenti az állandó távolmaradás okát. Ha éretlenebbek, főleg ha iskolába kerülő nagyok, a megkezdett tevékenységet be kell fejezniük. Az állandó „kimaradókat” következetesen odahívjuk az általunk felkínált tevékenységekhez. Ezeket a tevékenységeket mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, ezt egyszerűsítjük le a kisebbekhez, eltérő ütemben fejlődő gyermekekhez. Ezzel erőfeszítés nélkül elérhető, hogy minden gyermek a számára legmegfelelőbb képességfejlesztésben részesüljön, hiszen nincsenek koruk szerint elkülönítve. Éppen ezért, ha egy gyermek kora szerint mégis lemaradást mutat iskolába lépés előtt, még egy évet maradhat saját csoportjában, anélkül, hogy megszégyenülést érezne, elveszítené barátait, addig megszokott csoportját.

Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, feladatunk, hogy felfedezzük ezek csíráit. Felhívjuk a szülők figyelmét a tehetség kibontakoztatásának lehetőségeire, ha gyermekénél felfedezzük valamelyik területen. A készségek, képességek, a kreativitás, és a személyiség összehangolt fejlesztése az egyéni érdeklődés figyelembevételével történik.

Ezekkel a gyermekekkel pályázatokra, versenyekre készülünk, kiállításokat szervezünk részükre. A gyermekek képességeinek kibontakoztatásához a tehetségsegítés folyamatát is kizárólag játékos tevékenységként fogjuk fel.

Fontosnak tartjuk, hogy az egész nap folyamán teret adjunk a vizuális önkifejezésre, az önálló alkotásra, a környezet esztétikus alakítására valamint az élmények befogadására. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységek során: az esztétikai érzékenység megalapozására, az alkotás örömének megtapasztalására, az érdeklődés felkeltésére az ábrázolás tevékenységei iránt, munkafogások megismertetésére és az eszközhasználat képességének fejlesztésére törekszünk. Magát a tevékenységet, a sikerélményt, s ennek örömét tartjuk fontosnak.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc foglalkozásokon célunk: Az éneklés és gyermektánc élményén keresztül felfedeztetni a dallam, a ritmus és a mozgás együttes harmóniáját.

Ennek érdekében olyan együtt játszásokat szervezünk, amelyben a gyermek spontán utánzással, önkéntesen, lelkesen, magukat adva vesznek részt.

A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására törekszünk, szem előtt tartva a játék, kitüntetett szerepét és a gyermekek egyéni szükségleteit. Valljuk, hogy a rendszeresség, az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyerekeknek.

A napirendünket folyamatosság, rugalmasság jellemzi, melyben a gyermekek gondozásának, gondozottságának kiemelt szerep jut.

A vegyes csoportban nevelkedő gyermekek sokkal fogékonyabbak a toleranciára. Fejlettebb az empátiás képességük, odafigyelnek társaikra, segítő-gondoskodó a magatartásuk. Ezért fogadják el könnyen más ütemben fejlődő pajtásaikat. Idén az életkor arányok megegyezőek: minden korosztályból ugyan annyi a gyermek. A nagycsoportosok közül több a fiú. Tudatosan segítjük őket abban, hogyan viselkedjenek, milyen mintát nyújtsanak a kisebbeknek. Így szeptember – október hónapban újra egyensúlyba került az addig átrendeződésben lévő csoport élet.

  

  Udud Katalin 

Hachboldné Szél Mária

Tóth Zsoltné

 Óvodapedagógus 

Óvodapedagógus

Dajka