EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKAKÖZÖSSÉG

„Az Egészséges Mosolyért”

Munkánk elméleti és gyakorlati alapja az egészségnevelő pedagógiai programunk, az óvodai Munkaterv, mely az óvodai Egészségnevelő Munkaközösség által megtervezett, évről évre megújuló programokat, kiemelt célokat és feladatokat is tartalmazza.

Munkaközösségünk eredményei:

 • egészségügyi szokások megszilárdítása,
 • a testi nevelés egységes tervezése és gyakorlati megvalósítása,
 • javasolt foglalkozási felépítési formákról és a káros mozgásanyagról segédanyag készítése,
 • tartásjavító mozgásfoglalkozásokról szakirodalom beszerzése
 • eszközkészlet folyamatos fejlesztése,
 • ötlettár készítése – játék gyűjtemény,
 • tartásjavító prevenció elméleti és gyakorlati egységének megalapozása,
 • munkanapló az események folyamatos rögzítéséért,
 • pihenés feltételeinek biztosítása,
 • hospitálások rendszeressége – Belső intézményi jó gyakorlat megvalósítása-
 • az egészségnevelés folyamatos szinten tartása, értekezletek, szakmai fórumok keretében
 • Egészséghetek tervezése és megvalósítása

Feladataink:

 • „Az Egészséges Mosolyért” egészségnevelő, gyermek-játék Pedagógiai  Programban megfogalmazott céloknak és feladatoknak megfelelő, szakszerű tervező és gyakorlati munka végzése.
 • A nevelőközösségbe érkezett új kollégákkal az intézményben folyó szakmai munka megismertetése, belső jó gyakorlatunkkal való bevezetésük
 • 3 évszakra évszakra jellemző sajátosságokkal és aktualitásokkal az „Egészséghét” rendezvények szervezése és lebonyolítása mindhárom tagintézményben, a helyi sajátosságok beépítésével, az egészséges táplálkozás és a balesetmegelőzés-elsősegélynyújtás témák komplex feldolgozásával.
 • Az Egészségnevelő Team tagjai irányítják az előkészületeket és a megvalósítást intézményi szinten.
 • A mozgásfejlesztésben elért eredményeink szinten tartása, továbbfejlesztése hospitálásokon, önképzés formában.

„ Szeresd az egészséged, mert ez a jelen!
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő!
Őrizd szüleid egészségét, mert a múltban épül fel a jelen és a jövő!”
( Bárczi Gusztáv )

Egyéni bánásmód munkaközösség

Munkaközösségünk elve:

Számunkra minden gyermek egyedi, különleges, önálló személyiség. Ezt szem előtt tartva a gyermekek életkori sajátosságain felül, mindenkor figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és érzelmi állapotát.

„Minden gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.” 
(ismeretlen szerző)

Munkaközösség célja:

 • Az átlagtól eltérő gyermekekkel, családokkal való foglalkozás
 • Nevelési módszerek keresése, kidolgozása.
 • Ezek a gyerekek megkülönböztetés nélkül kapják meg mindazt, ami szükséges képességeik maximális kibontakozásához
 • A tehetséges gyermekek felkarolása
 • A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésének irányítása.

Munkaközösség feladata:

 • Személyes kapcsolat kialakítása gyermekekkel, szülőkkel családlátogatások alkalmával. Rendszeres kapcsolattartás fogadóóra kereteiben az óvodán belül.
 • A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai beíratása, rendszeres óvodába járását 3 éves kortól segítjük.
 • Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (BTM), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek kiemelt foglalkozását. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében változatos nevelési módszereket, eszközöket alkalmazunk a hiányok kompenzálására. Támogatjuk a nevelési problémákkal küzdő családok beilleszkedését a közösségbe.
 • Rendszeresen feljegyzést készítünk a gyerekek személyi anyagában a szülőkkel való kapcsolattartásról, annak eredményeiről, a gyermekek fejlődéséről, és a mérési eredményeket figyelemmel kísérjük /Difer/.
 • Bekapcsolódunk az óvodai rendezvények lebonyolításába (szülői értekezlet, Szülök Fóruma, játszóházak, társadalmi munka, kirándulás, ünnepek…), ösztönözzünk a szülőket a rendszeres és aktív részvételre.

Együttműködünk az óvodán kívüli szervezetekkel:

  • gyermekjóléti, családsegítő szolgálat
  • óvoda orvosával, védőnőjével
  • Pedagógiai Szakszolgálattal
  • Roma kisebbségi önkormányzattal és civil szervezettel, MOE.
  •  SNI-team alakításában való részvétel a Munkaközösség-vezető részéről, Team-vezető: az óvoda gyógypedagógusa, Cél: munkájának segítése, mentorálás, a szakmai programok hatékony lebonyolításában való segítségnyújtás.

Az óvodai gyermekvédelmi koordinátorral folyamatosan együttműködünk.

Segítjük tehetségük kibontakozásában a kimagasló képességekkel rendelkező gyermekeket. (Rajz pályázat, tornaverseny, tánc, egyéni szereplések a Mákvirág napon. Bekapcsolódunk a tehetségműhelyek munkájába.)

A társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése

Munkaközösség tagjai: Minden óvodapedagógus, Óvodavezető