A gyors társadalmi változások tovább erősítették a méltón világhírű magyar óvodapedagógiát. Ezen  időszak szakmai kihívásai újabb lendületet adtak az óvodák szakmai fejlődésének. A helyi programok megalkotása, bevezetése, az eddigi pedagógiai értékek megerősítése, „szárnyakat” adott az óvodák nevelőtestületeinek. Ez az új feladat ma már, egy még jobban felkészült, a korszerű pedagógiai elvárásoknak megfelelni akaró óvodapedagógus szemlélettel áll, a megoldások előtt.

Néha elkeseredünk, elfáradunk, de nem adjuk fel soha. Újabb és újabb ötletek születnek, melyek mozgásban tarják a fejlesztést, a fejődésünket.

Az óvodai nevelő munkánk minőségi fejlesztése magával vonja a csapatépítését, az egyén fejlődését. A színes léghajó,- mely egyben óvodánk jelképe is -, amíg légáramlat van feltartóztathatatlanul, megy előre!

Pedagógiai programunk önálló, folyamatos napirendi struktúrában valósul meg. Fontosnak tartjuk a gyermeki szabadságot, az aktivitás élményének szükségességét.

Nem az elvárt fejlettségi szintből indulunk ki, hanem a lehetséges fejlesztést tartjuk fontosnak. Hangsúlyossá válik a differenciált pedagógia szükségessége.

Óvodánk szakmailag önálló nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítője, amelynek alapfunkciója: egészségvédő – egészségfejlesztő – egészségnevelő, továbbá személyiségfejlesztő, szocializációs és nevelő tevékenység, az óvodás gyermek testi- lelki szükségleteinek kielégítése.

  1. Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja a szomatikus, pszichikus és szociális elégedettséget, harmóniát. A testi fejlődés biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a gyermekek egészségének, edzettségének alakítását, hogy alkalmazkodó képesek legyenek, mozgásuk váljon összerendezetté, sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat, ismerjék fel a legalapvetőbb testi szükségleteiket és maguk is járuljanak hozzá kielégítésükhöz.
  1. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása meghatározza a 3-7 éves gyermek tevékenységi formáit. Igyekszünk a gyermekek számára vonzóvá tenni az óvodai közösséget. Nevelésünkkel elősegítjük a derűs, nyugodt, tevékeny nyugodt óvodai életet. Ezzel is segítjük az életkorhoz szükséges szokások kialakulását.
  1. Az értelmi fejlesztés, nevelés az iskolára való felkészítés alapjául szolgál. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legjelentősebb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy érzékszerveik (hallás, látás, tapintás) útján az őket körülvevő valóságot tapasztalati úton ismerjék meg, az így szerzett ismeretek között az egyszerű összefüggéseket vegyék észre. Felkészítjük a gyermekeket az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására, a tapasztalat útján szerzett ismeret emlékezetben tartására, ismereteik alapján életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatok megoldására, gondolataik, érzékeik kifejezésére.

A Peterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda három tagóvodából áll:

  • egy hét csoportos: Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

   /1203 Budapest Bíró Mihály utca. 1./

  • egy öt csoportos: Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája /1203 Budapest János utca 2./
  • egy öt csoportos Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája /1205 Budapest Rákóczi F.u. 82-84./

Két intézmény lakótelepi környezetben,egy pedig családi házas övezetben helyezkedik el, ez egyfajta védettséget jelent, hisz a forgalmas utaktól távolabb található. Így levegője tisztább, zöld parkok övezik.

Az óvodába járó gyermekek életkörülményei változóak, ezért az óvodánkban dolgozó nevelők mindent megtesznek a 3 – 7 (8) éves korosztály személyre szóló fejlesztésének elősegítésére, az esélyegyenlőség biztosítására.

Változó világunkban a társadalmi viszonyok megkövetelik tőlünk célunk elérése érdekében, hogy erősítsük eddigi hagyományainkat, s kiemelt figyelmet fordítsunk az egészséges életmód alakítására.

Nevelési módszereinket is ennek figyelembe vételével választjuk meg. A hagyományos magyar óvodapedagógiai módszer mellett a Montessori-módszer elemeit is alkalmazzuk.

Ahhoz, hogy a gyermek önmagát megismerje, elfogadja, elfogadtassa, és társait is ennek képes legyen elfogadni, széles körű spontán és szervezett tapasztalatokra van szüksége. A lelki szabadság, a kialakított környezet, és a játékidőben használható eszközrendszer biztosítja feltételét.

Az eszközök sokszínűsége segíti elő a gyerekek számára, hogy megtalálhassa azt a területet, amelyben biztos sikerrel kibontakozhat. Ezen segíti a gyermeki személyiség fejlődését. Egyszerre célozza a testi-lelki-szellemi tudás kiteljesedését.

A testi fejlődést az összerendezett finommotorikus mozgás kialakításának elősegítésével

  • egyszerre több érzékszervre hat / látás, hallás, tapintás /
  • három ujj használatával – a kéz íróvá tételét segíti, mely az iskolaérettség egyik feltétele
  • egyensúlyérzéket fejlesztő – vonalon járással – az összerendezett mozgás, valamint a térlátás és összpontosítás összehangolását alakítja

Lelki fejlődést segíti elő, hogy a másság pozitív megerősítést kap, a gyerekek megtanulják hogy a tudás területei megoszthatók, nem kell mindent, és ugyan úgy tudniuk.

Az eszközök használata során egyedül, párosan, társakkal, és pedagógussal együtt is játszhatnak. Az eszközök önellenőrző volta túlmutat az egyszerű hibajavításon. Utat enged minden gyermeki lelkület fejlődésének, lehetőséget kínálva ahhoz, hogy egyedül is tevékenykedhessen például:

  • azért mert ehhez van kedve,
  • azért mert dúskálni szeretne az eszköz használatában
  • vagy azért, mert fél a mások előtti kudarctól

Az önellenőrzés begyakorlási biztosítékot ad, mindaddig segítve a biztos tudás kialakulását, amíg fel tudja vállalni önmagát mások előtt is. Ezáltal képessé válik arra, hogy teljesítsen. Nem sérül önbecsülése, nyugodtan hibázhat, kontrollálhatja és javíthatja önmagát.

A szellemi tudást egyrészt az eszközrendszer speciális egymásra épülése biztosítja, melynél a pedagógus feladata figyelemmel kísérni, és segíteni a fejlődés lépcsőihez a megfelelő játékok használatát.

A tanulási folyamat közben a gyermek valamelyik fázisnál elakad, vissza kell menni az előzőre, és annak ismétlésével juttatni el a biztos tudásig .Ezután léphet csak a tovább. Ennek speciális módszere a három lépcsős lecke amelyet a Montessori pedagógusok alkalmaznak.

Másrészt az eszközök felépítése ami a begyakorlást, ismétlést motiválja. Elősegíti az önálló feladatmegoldás kialakítását, a többféle megoldáskeresés igényét, az önálló célkeresést.

A pedagógiai program megvalósítása érdekében az óvoda rendelkezik a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel.

Az óvodapedagógusok képzettsége, szakmai elhivatottsága garancia a program célkitűzéseinek megvalósítására.
A szakképzett dajkák minden csoportban fontos szerepet töltenek be, nevelést segítő partnerek.

Tárgyi feltételek terén mind az óvoda épületén belül, mind az udvar vonatkozásában törekszünk a folyamatos fejlesztésre, modernizálásra, eszközbővítésre, kiemelten a balesetvédelmi és egészségügyi szabályok érvényesülésére.

A mi óvodánk külső, belső esztétikuma „gyermek közeli”, barátságos, otthonos, és biztonságos.

Nevelési elveinkben szorosan együttműködünk a legközvetlenebb nevelési partnereinkkel: a családdal, a bölcsődével, az iskolával.

Az óvodapedagógus olyan személyiség, aki, hisz abban hogy minden gyermek egyedi, különleges emberi lény, formálható, szeretetteljes közegben nevelhető.

Az óvodapedagógus a nevelés középpontjában áll, modell, ugyanakkor példakép a gyerekek előtt.

Óvodapedagógusi értékek:

  • Ismeri a csoportjába tartozó gyerekek életkoronként és egyénenként eltérő biológiai, lelki és kulturális szükségleteit.
  • Tudja, hogy képességeik, tulajdonságaik egy adott gyerek esetében is polarizáltak, fejlődésük a különböző művészeti területeken belül és azok között is egyenetlen.
  • A gyerekek fejlődését nyomon követi, figyelemmel kíséri, környezeti feltételekkel, tapasztalatszerzési lehetőségekkel elébe megy, így gazdagítja ismereteit.
  • Világnézete és értékrendje a gyermekek szolgálatában áll, toleranciával kezelve és elfogadva a másságot.
  • Saját felekezeti és világnézeti kultúráját nem vetíti ki a gyermekközösségre.

Tulajdonságai:

  • Szeretettel fordul a különböző szociokulturális helyzetű családokból érkezők iránt.
  • Tiszteletben tartja, toleranciával fogadja a gyerekek adottságaiból eredő másságot.
  • Különös odafigyeléssel kezeli az átlagostól – pozitív vagy negatív irányban – eltérő személyiségű gyerekek felzárkóztatását, illetve fejlesztését, tehetséggondozását.
  • Egyéni, differenciált fejlesztéssel gondoskodik a meglévő képességek és a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű gyermekek személyiségfejlődéséről.
  • A személyes érzelmi kötődések kialakításával és megerősítésével, az ellentétek okainak felderítésével nevel.

Személyiségvonásai:

  • A gyerekekkel kapcsolatosan együtt érző, odafigyelő, szeretetteljes magatartást tanúsító.
  • Pedagógiai, pszichológiai ismereteit, gyakorlati jártasságát tükrözi szakértelme.
  • Önmaga továbbfejlesztésének igénye minden területen megnyilvánul.
  • A vele kapcsolatba kerülő személyekkel szemben tisztelettudó, feladat és probléma érzékeny, titoktartó.
  • Tiszteletben tartja a gyermeki jogokat.

A már kialakult hagyományainkra építve biztosítjuk alapvető feladatainkat, az óvó, védő nevelési és szociális feladatokat a szülői igények figyelembe vételével, a sajátos szervezeti keretek, formák között.

Az esélyegyenlőség jegyében biztosítjuk és javítjuk az óvodánkba járó gyermekek nevelési feltételeit, megteremtjük a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a tehetséges gyermekek differenciált fejlesztésének lehetőségét is.

Az óvodai nevelőmunkába bevonjuk a különböző társadalmi, közművelődési, egészségügyi, gazdasági és egyéb szervezetek képviselőit.

Kapcsolódunk, valamint teret engedünk azoknak a tevékenységeknek, amelyek az óvodai program célkitűzéseit segítik, és hatékonyabbá, teszik a gyermek iskolai életre való felkészítését.